กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัชรีย์ ขาวหนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิตยา ด้วงมั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2