กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ดร.ทิศานาถ ขุนนาถ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววาริน โพพันธุ์
ครู คศ.1