กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสางณัฐวดี ฉิมพุฒ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ