กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประภาภรณ์ สมิเปรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ วุฑฒยากร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1