กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธารัตน์ สังข์สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชรี ดิษฐปาน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2