กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมาลา อิทธิวันทยะกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชัชรีย์ วุฒยากร
ครู คศ.3

นางจิรภัทร์ หะทะยัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางคัชรินทร์ มะโนสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3