กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวัชรศักดิ์ วุฒยากร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทนา น้อยเอี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจินตนา สุบินมารัตนชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุพีย์ บุญเสริม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายพิเชษฐ์ ศรีสนธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1