ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน "การเลือกตั้งประธานนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกให้โรงเรียนประถมศึกษานับเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,09:02   อ่าน 357 ครั้ง