ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้น  ปีการศึกษา  2561

โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)   อำเภอบางมูลนาก

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  2 

ชั้นเรียน

จำนวนเต็ม

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

   อนุบาล 1

14

17

31

นางสาวเจนจิรา ปานแอ๊ด

อนุบาล  2/1

15

10

25

นางวิสมล  สรลักษณ์ลิขิต

อนุบาล  2/2

10

14

24

นางปวีร์กัญญ์ เชื้อสุวรรณ์ 

อนุบาล  3/1

14

19

33

นางนิตยา  ด้วงทอง

อนุบาล  3/2

17

16

33

นางสุรีย์พร พิพัฒน์บุณยารัตน์   

รวมชั้นอนุบาล

56

59

115

 

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

18

16

34

นางวัชรีย์   ขาวหนู

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

18

17

35

นางจันทนา  น้อยเอี่ยม

ประถมศึกษาปีที่ 1/3

18

16

34

นางวิไล  จันทร์เกตุ

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

17

17

34

นางสาวรัตนา   สุภรังษี

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

15

19

34

นางจินตนา  สุบินมารัตนชัย

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

15

19

34

นางมนันต์  สั่งศร

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

19

22

41

นางจิรภัทร์  หะทะยัง

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

22

19

41

นางประภาภรณ์  สมิเปรม    

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

21

11

32

นางสุพีย์  บุญเสริม

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

20

12

32

นางมาลา  อิทธิวันทะยะกูล

 ประถมศึกษาปีที่ 5

24

26

50

นายสินธุ์ชัย  ทิพย์ประเสริฐ

 ประถมศึกษาปีที่ 6

15

27

42

นางรัตนพิมพ์  พรมสวัสดิ์

รวมชั้นประถม

222

221

443

 

รวมชั้นประถม และอนุาบล 1/3

278

280

558

 

รวมทั้งโรงเรียน

292

297

589

 


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558