พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

      1.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

     2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักตนเอง มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

        3.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิผล

 

เป้าประสงค์

            1.  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2.  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข